ProjectAndere Gemeentelijke Overheid”

georganiseerd door de Regie en Adviesgroep.

Voor gemeentebesturen en ambtenaren die naar de toekomst kijken!


 

Wat is Project Ago:ra?

De naam "Project Ago:ra" staat voor: “Project Andere Gemeentelijke Overheid: verzorgd door de Regie- en Aviesgroep” en bestaat uit specialisten uit de gemeentelijke praktijk. Project Ago:ra wil het “Programma Andere Overheid” (PAO) van het kabinet vertalen naar de praktijk van de gemeente. Welke verplichtingen legt het Rijk ons op? Maar vooral ook: welke kansen biedt dit de gemeente voor een betere dienstverlening en gegevensbeheer?

Wij stellen ons tot doel om de gemeenten te informeren over de in gang gezette ontwikkelingen (en het bijbehorende tijdpad), te adviseren bij de vertaling van het Rijksprogramma naar de eigen situatie van de gemeente en bij het vaststellen van de eigen ambities. Zonodig ondersteunen wij gemeenten bij het opstellen en implementeren van het nieuwe beleid en de verschillende (deel)projecten.

Onze missie:
In de lijn van de leer van Socrates gemeenten adviseren en ondersteunen bij het vertalen van het Rijksprogramma Andere Overheid naar de eigen, gemeentelijke praktijk. Wij noemen dit “Project Andere Gemeentelijke Overheid”.

Onze visie:
Dit bereiken we door de gemeenten de juiste vragen te stellen, waardoor ze zelf tot goede inzichten en oplossingen komen:

  1. Wat is het gemeentelijke ambitieniveau voor dit project?
  2. Is ons I&A-beleid voor de komende jaren nog wel actueel?
  3. Willen we een brede projectorganisatie, een portefeuillehouder AGO?
  4. Welke kansen liggen er voor de eigen dienstverlening?
  5. Hoe organiseren we een goed gegevensbeheer, applicatiebeheer en systeembeheer?
  6. Hoe passen al die wetswijzigingen en projecten in het totaal plaatje van de gemeente?
  7. Beperken we ons tot de (wettelijk) verplichte taken en targets van het Rijk?
  8. Wat zijn de “Best Practices” van andere gemeenten?
  9. Wat kunnen we verwachten van de verschillende ICT-oplossingen?
  10. Wat betekent dit voor de huidige werkprocessen van de gemeente?

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Project Ago:ra is een platform waar belangstellende bestuurders en ambtenaren de relevante informatie/ervaringen kunnen vinden en uitwisselen. Verder stelt Project Ago:ra zich beschikbaar aan de gemeenten als adviseur en regiseur bij het opstellen van het relevante beleid, het initiëren van (deel)projecten, de uitvoering ervan en het hierbij vinden van de juiste partners. Zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau. Aan de hand van een draaiboek en tijdbalk kan de gemeente het heft in eigen handen nemen of dit juist (deels) uitbesteden aan specialisten.

Voor meer informatie kunt u mailen met Bert Kuijer of Hans Gorsic.


Home    Project Ago:ra    Actueel   Inhoudelijke onderwerpen   Tijdbalk   Leestafel   Diensten  Workshops   Aanmelden    Downloads    Links    Contact    Prijsvraag


copyright mei 2006

Project Ago:ra